Trỏ tên miền từ Mắt Bão
Truy cập trang quản trị tên miền của Mắt Bão và nhập thông tin tài khoản: https://id.matbao.net/users/login/
Sau đó lần lượt chọn:
  • Mục Tên Miền
  • Click vào tên miền cần trỏ
  • Vào mục Quản lý DNS
Mắt bão hiện tại có 2 giao diện cấu hình trỏ DNS, bạn xem mình đang sử dụng giao diện nào thì sử dụng theo hướng dẫn của giao diện đó

Giao diện cũ của Mắt Bão

  1. 1.
    Trỏ tên miền chính:
Thêm mới 2 bản ghi sau:
Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226
Sau khi thiết lập, danh sách bản ghi hiện 2 dòng như dưới là bạn đã làm đúng:
2. Trỏ tên miền phụ:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Giao diện mới của Mắt bão

  1. 1.
    Trỏ tên miền chính:
Thêm mới 2 bản ghi sau:
Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226
Sau khi tạo xong, phần danh sách bản ghi hiển thị đủ 2 bản ghi này là bạn đã tạo đúng
2. Trỏ tên miền phụ:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage: