Xuất bản bài viết

Trong trường hợp bài viết của bạn đang ở trạng thái là bản nháp, chưa từng xuất bản , bạn bấm nút Xuất bản để công khai bài viết lên trang blog

Các định nghĩa ở mục xuất bản bài viết

  1. Đặt thời gian xuất bản/Ngày đăng : cho phép bạn hẹn giờ thời gian bài viết được xuất bản.Sau khi bạn đặt thời gian xuất bản và bấm xuất bản bài viết, đến thời điểm hẹn giờ thì bài viết mới được công khai trên blog và gửi đến danh sách người đăng ký. Trong trường hợp bạn không hẹn giờ, bài viết của bạn sẽ được công khai luôn trên trang blog và gửi email thông báo tới người đọc ( nếu thiết lập)

  2. Phân quyền xem nội dung : cho phép bạn thiết lập ai sẽ có quyền xem nội dung trang bài viết của bạn. Nếu bạn chọn Công khai, thì bất cứ ai có url bài viết đều có thể xem nội dung bài viết. Nếu bạn chọn Người đăng ký, thì nội dung bài viết của bạn sẽ bị khóa, khách hàng truy cập sẽ phải để lại thông tin email, trở thành người đăng ký của bạn để có thể xem được thông tin

Trường hợp trang đã xuất bản, bạn muốn thay đổi phần thiết lập Phân quyền xem nội dung, bạn sẽ vào phần Chỉnh sửa bài viết -> Tổng quan-> Dành cho người đăng ký để thay đổi

  1. Gửi email thông báo cho người đọc : cho phép bạn gửi 1 email thông báo về bài viết mới cho những người đã đăng ký làm subcribers cho trang blog của bạn

Các nội dung mô tả phía trên chỉ hiển thị ở phần thiết lập, nếu tài khoản Blog của bạn bật tính năng Newsletter ( Cài đặt -> Newsletter -> Chức năng Newsletter Bật )

Xuất bản và không gửi thông báo cho subcribers:

Trong trường hợp bạn muốn xuất bản trang và không gửi thông báơ đến subcribers( người đăng ký)

Tài khoản không bật chức năng Newsletter :

Tài khoản bật chức năng Newsletter :

pageNewsletter

Xuất bản và gửi thông báo tới subcribers(người đăng ký) :

Trong trường hợp bạn muốn xuất bản trang gửi thông báo đến subcribers( người đăng ký ) và thiết lập phân quyền xem nội dung trang , thì yêu cầu bắt buộc bạn phải BẬT chức năng Newsletter

pageNewsletter

Trong trường hợp đặt thời gian xuất bản, chưa đến thời gian hẹn giờ, bạn vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin xuất bản ( đặt lại giờ xuất bản, phân quyền lại phần xem nội dung và thay đổi gửi thông báo cho người đọc)

Trang đã xuất bản thành công, KHÔNG thay đổi được phần gửi email thông báo cho người đọc

Cập nhật