Links

Tên miền

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của LadiPage.

Trỏ tên miền chính:
Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage:
Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @ Type (Loại): URL Redirect Value (Giá trị): http://www.tenmiencuaban.com Lưu ý: Thay tenmiencuaban.com thành tên miền bạn đang cấu hình.
Trỏ tên miền phụ:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cho từng nền tảng mà bạn mua tên miền:

Bước 2: Tạo và xác thực tên miền tại LadiPage.

Bước 3: Bật SSL

Bước 4: Xuất bản Landing Page với tên miền riêng với hướng dẫn tại đây