Lưu data về Email

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết.

Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Email.

Cách 2: Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về Email, ở phần Form đăng ký--> mục Lưu data --> bấm Thêm mới --> chọn Tạo liên kết ->Loại tài khoản là Email.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin.

Tên Liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác. Email Nhận Thông Báo: là email bạn muốn nhận được data khách hàng, email này không nhất thiết phải trùng với email đăng ký tài khoản LadiPage. Ấn Thêm tài khoản để Lưu.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form.

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.

Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết bạn muốn dùng.

Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất.

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 4: Chọn cấu hình form cho Form đăng ký.

Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data".

Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Data trả về Email sẽ gồm các thông tin như bên dưới.

  • Tên (tiêu đề) email là mặc định từ hệ thống, nên bạn không thể thay đổi được nội dung tiêu đề mail.

  • Các trường của form đăng ký.

  • Link landing page (URL) khách hàng điền data.

  • Địa chỉ IP mạng của khách hàng điền form.

  • Thời gian đăng ký data thành công.

Last updated