Table

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 bảng chứa thông tin nội dung, hình ảnh thay vì phải ghép từng ô thông tin lại với nhau

Table tạo bằng Collection sẽ hiển thị nội dung theo thời gian cập nhật mới nhất của dữ liệu được tạo, theo thứ tự từ trên xuống dưới, dữ liệu được tạo(cập nhật) mới nhất sẽ nằm ở trên cùng.