Sự kiện chuyển tab

Tính năng này giúp bạn thay thế việc phải trực tiếp bấm vào nút chuyển nội dung trên Gallery, Carousel,Tabs, Section Tabs hoặc chuyển đến trực tiếp 1 nội dung trên Gallery, Carousel,Tabs, Section Tabs bạn thiết lập sẵn ở cài đặt.

Bạn vào phần Thiết lập của phần tử--> chọn Sự kiện--> Hành động nhấp chuột --> chọn Chuyển Tab--> Chọn phần tử muốn liên kết.

Bạn chọn Gallery, Carousel ,Tabs, Section Tabs mà muốn thiết lập sự kiện chuyển tab rồi chọn sự kiện chuyển đến tương ứng.

  • Tab cố định: chuyển đến nội dung chính xác trên Gallery, Carousel, Tabs, Section Tabs bạn chọn, ví dụ slide số 4 trong gallery.

  • Prev: chuyển đến nội dung trước phần tử hiện tại trên Gallery, Carousel, Tabs, Section Tabs bạn chọn.

  • Next: chuyển đến nội dung sau phần tử hiện tại trên Gallery, Carousel, Tabs, Section Tabs bạn chọn.

Nếu bạn chọn Chuyến đến là Prev hay Next của Gallery và Carousel, thì khách hàng bấm vào phần tử cài đặt sự kiện chuyển tab này sẽ thay thế cho việc bấm vào icon chuyển slide trên Gallery và Carousel.