Các thiết lập cho LandingPage
Sự kiện chuyển tab
Tính năng này giúp bạn thay thế việc phải trực tiếp bấm vào nút chuyển nội dung trên Gallery/ Carousel ,Tabs, Section Tabs hoặc chuyển đến trực tiếp 1 nội dung trên Gallery/ Carousel ,Tabs, Section Tabs bạn thiết lập sẵn ở cài đặt
Bạn chọn Gallery/ Carousel ,Tabs, Section Tabs mà muốn thiết lập sự kiện chuyển tab, rồi chọn sự kiện chuyển đến tương ứng
  • Prev: chuyển đến nội dung trước phần tử hiện tại trên Gallery/ Carousel ,Tabs, Section Tabs bạn chọn
  • Next : chuyển đến nội dung sau phần tử hiện tại trên Gallery/ Carousel ,Tabs, Section Tabs bạn chọn
  • Tab cố định: chuyển đến nội dung chính xác trênGallery/ Carousel ,Tabs, Section Tabs bạn chọn, ví dụ phần tử số 4 trong gallery
Copy link