Các thiết lập cho LandingPage
Lightbox iFrame
iFrame là một đoạn mã nhúng hiển thị. Bất cứ ứng dụng nào có mã này đều có thể hiển thị trên Landing Page. Ví dụ về việc nhúng bản đồ:
Ví dụ về chèn Iframe google map
  1. 1.
    Lấy đường dẫn iframe từ google map
2. Chèn đường dẫn vào như hướng dẫn ở trên
3. Phần hiển thị của iframe sau khi chèn thành công
Copy link