Links

Lưu data về Mautic

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Mautic
Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về Mautic, ở phần Form đăng ký, mục Lưu data, bấm Thêm mới , chọn Tạo liên kết ->Loại tài khoản là Mautic
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
API URL: copy đường dẫn url trên link admin của bạn
Public Key, Secret Key là key kết nối lấy trong tài khoản Mautic
*Cách lấy Public Key, Secret Key
Đăng nhập tài khoản Mautic-> API Credentials tạo Public Key, Secret Key
Authorization Protocol : bạn phải chọn là OAuth 2
Name: tên gọi nhớ cho API key của bạn
Redirect URL : https://builder.ladipage.com/auth/mautic.html đây là đường dẫn BẮT BUỘC phải sử dụng khi thiết lập API, KHÔNG được thay đổi

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết bạn muốn dùng
Đồng bộ các trường thông tin
Bạn cần ghép các trường thông tin tương ứng của 2 form với nhau. Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên Mautic
Bạn vào builder chỉnh sửa của landing page, Form đăng ký muốn thiết lập lưu trữ, bạn thiết lập đầy đủ trường của form theo ý bạn muốn, ví dụ 4 trường: họ và tên, email, số điện thoại, để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Mỗi trường sẽ tương ứng với 1 TÊN LẤY DỮ LIỆU (như ảnh mô tả )
TÊN LẤY DỮ LIỆU sẽ hiển thị ở cột bên trái trong phần cấu hình tài khoản liên kết
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.