Chọn một giá trị

Kiểu trường này đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, tuy nhiên chỉ được chọn một ô duy nhất.

Ví dụ khi hiển thị ra Landing Page:

Để thiết lập bạn chọn loại trường "Chọn một giá trị". Trong ô điền Danh sách giá trị, bạn điền giá trị sau đó enter xuống dòng để mỗi giá trị là một dòng như ví dụ hình dưới:

Nếu bạn muốn khi khách hàng truy cập vào landing page, trường Chọn một giá trị của form đăng ký có chọn sẵn 1 giá trị, thì bạn nhập giá trị mặc định là 1 trong các giá trị của danh sách giá trị.

Bạn có thể sắp xếp các giá trị của trường Chọn một giá trị theo kiểu chiều ngang hoặc chiều dọc.

Lưu ý:

Phần hiển thị ô tích chọn trước các giá trị là mặc định, không thể chỉnh sửa và thay đổi.