Facebook Comment
Facebook Comment cho phép mọi người bình luận về nội dung trên trang web của bạn bằng tài khoản Facebook của họ. Để chèn Facebook Comment vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau:
1. Tạo app bình luận tại https://developers.facebook.com/
Bạn truy cập vào https://developers.facebook.com/ sau đó click chọn Ứng dụng của tôi và chọn Tạo ứng dụng
Nhập tên App và địa chỉ email sau đó bấm Tạo ID ứng dụng
Chọn mục Thông tin cơ bản, sau đó nhập các thông tin sau
  • Miền ứng dụng: Tên miền xuất bản Landing Page của bạn
  • URL Chính sách quyền riêng tư: Tên miền xuất bản Landing Page
  • URL Điều khoản dịch vụ: Tên miền xuất bản Landing Page
  • Hạng mục: Chọn Mua sắm
Sau đó bấm nút Lưu thay đổi
Thêm thành viên quản trị bình luận tại mục Vai trò
Bật ứng dụng sang trạng thái Trực tiếp
Nếu bạn đã tạo App trước đó rồi và chọn app đó thì vui lòng kiểm tra lại mục Cài đặt -> Thông tin cơ bản và kiểm tra lại mục Miền ứng dụng, URL chính sách quyền riêng tư và URL Điều khoản dịch vụ xem đã đúng với đường dẫn xuất bản chưa.
2. Lấy mã nhúng bình luận vào Landing Page
Để lấy mã nhúng bình luận Facebook vào Landing Page bạn truy cập đường dẫn: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
Chọn ứng dụng bạn vừa tạo sau đó sao chép 2 đoạn mã ở Step 2Step 3 để chuẩn bị nhúng vào Landing Page.
Quay trở lại LadiPage Builder, chọn Thiết lập -> Mã Javascript/CSS
Dán các đoạn mã sau:
  • <meta property="fb:app_id" content="ID của ứng dụng" /> vào Trước thẻ </head>
  • Đoạn mã trong Step 2 vào Trước thẻ </body>
Tiếp tục chọn Thêm mới và chọn Mã HTML. Chọn Sửa HTML và dán đoạn mã trong Step 3 vào khung nhập mã sau đó bấm nút Cập nhật rồi di chuyển phần tử Mã HTML đến vị trí muốn hiển thị bình luận.
Nếu bạn muốn khung bình luận hiển thị rộng hết chiều ngang của Landing Page và có thể xem được nhiều bình luận trong khung cuộn vui lòng làm theo các bước sau:
1. Chọn phần tử sau đó chọn biểu tượng
trên Thanh thiết kế nhanh để vào phần Thiết lập phần tử
2. Chọn phần Thiết kế -> Tùy chỉnh nâng cao sau đó dán đoạn mã sau vào khung CSS tùy chỉnh width: 100%; overflow: scroll;
Copy link