Đường kẻ

Phần tử Đường kẻ cho phép bạn thêm đường kẻ vào Landing Page để trang trí, phân cách đoạn... Để chèn Đường kẻ vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Chọn phần Thêm mới- Phần tử-Đường kẻ

  2. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để căn chỉnh, thay đổi kích thước, xoay ngang dọc, thay đổi màu cho đường kẻ hoặc bấm vào phần Thuộc tính để chỉnh sửa chi tiết các nội dung

  3. Di chuyển đường kẻ đến vị trí mong muốn.