1. Tổng quan

Truy cập mục Blog & Newsletter-> Tổng quan để xem phần thống kê các chỉ số cho trang blog

Mục Tổng quan :

  1. Tổng lượt xem: thống kê số lượt khách hàng truy cập vào link url của 1 bài viết ( không tính khi vào link trang chủ, link danh mục, link tag)

  2. Tổng người đăng ký : số người đăng ký nhận thông tin trang blog của bạn ( nếu bạn xóa người đăng ký thì tổng số lượt đăng ký sẽ giảm đi, còn đổi trạng thái sang Hủy đăng ký thì số lượng không thay đổi )

  3. Tổng bài viết : tổng số bài viết công khai và nháp trong mục bài viết ( không tính mục đã xóa , nếu xóa bài viết công khai và nháp thì số lượng tổng bài viết sẽ giảm đi )

  4. Tỷ lệ mở email : số lượt mở email lần đầu tiên ( chỉ tính 1 lần, đổi thiết bị mở lại email thì không tính)/ số lượng email gửi thành công (chỉ tính gửi thành công với các email ở trạng thái: đã đăng ký và loại : đã xác thực )

Top bài viết

Thống kê các chỉ số của 10 bài viết đang ở trạng thái xuất bản , có nhiều lượt xem nhất.

Bài viết công khai và dành cho người đăng ký , sẽ không được thống kê vào danh sách top bài viết

Last updated