TikTok Event API

TikTok Event API hoạt động song song với TikTok Pixel để tối ưu hiệu quả quảng cáo TikTok, cho phép gửi các dữ liệu về hành động (events) mua hàng trong cửa hàng của bạn từ server (máy chủ) lên TikTok. Các server events này được gắn với một Pixel cụ thể. Để thiết lập cơ chế tối ưu này, bạn cần tạo một Access Token tương ứng với Tiktok pixel bạn đã tạo trước đó

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết TikTok Event API

  • Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là TikTok Event API

  • Bạn nhập đầy đủ các thông tin để tạo tài khoản liên kết TikTok Event API

Tên gợi nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

Pixel ID: ID Tiktok pixel mà bạn muốn sử dụng cho việc tracking.

Token: là Access Token bạn thiết lập tương ứng với Pixel ID mà bạn sử dụng.

Ấn Thêm tài khoản để lưu lại thông tin vừa tạo.

Bước 2: Cách tạo Event API trong tài khoản TikTok

Truy cập tài khoản quảng cáo Tiktok của bạn https://ads.tiktok.com/ mục Tools -> Events -> Web Events

Truy cập mục Pixel -> Settings

Truy cập mục Events API -> Generate Access Token

Bước 3: Thiết lập TikTok Event API trong landing page.

Bạn vào trang chỉnh sửa landing page, vào phần Thiết Lập--> Mã chuyển đổi.

Tại phần Mã chuyển đổi, TikTok Pixel ID, bạn thiết lập TikTok Event API theo định dạng như phần ảnh mẫu : TikTok Pixel ID|API (thay TikTok Pixel ID bằng ID bạn đã thiết lập trong mục tài khoản liên kết ở bước 2, ký tự API giữ nguyên là chữ viết hoa, không thay đổi)

Bấm Đóng, xuất bản lại trang Landing Page để cập nhật lại thông tin lên trang của bạn.