Section Tabs

Tính năng cho phép bạn thiết kế nhiều section cùng 1 lúc, các nội dung từng section tab chỉ hiển thị khi bạn thiết lập sự kiện chuyển tab đến section đó.

Thiết kế nội dung Section Tabs.

Bạn tạo mới 1 section như bình thường, sau đó ở mục Thiết kế bạn chọn Bật Section Tabs.

Bạn thêm mới và chỉnh sửa hiển thị của Section Tabs.

Bước 1: Bấm vào mục Thêm mới để thêm mới 1 section trắng, hoặc chọn từ mục Section mẫu, section của tôi. Ngoài ra bạn cũng có thể nhân bản từ chính section bạn đang thiết kế.

Bước 2: Số thự tự của từng section trong section tab là nội dung như trong khoanh đỏ của bạn. Thứ tự này dùng cho việc đi liên kết khi sử dụng sự kiện Chuyển tab.

Bước 3: Bạn bấm chọn từng section tab rồi thiết kế nội dung hiển thị của các section theo mong muốn.

Hiển thị nội dung của Section Tabs trên trang LandingPage

Đối với tính năng Section Tabs, sẽ không có nút bấm chuyển từ section này sang section kia mà bạn phải sử dụng tính năng Sự kiện- Chuyển Tab . Chi tiết tính năng tại đây.

Bạn chọn 1 phần tử (ảnh/ text/ hình hộp...) và sử dụng tính năng Sự kiện- Chuyển Tab để có thể bấm chọn được section tabs.

Section đang được chọn để hiển thị trong builder thiết kế, sẽ là Section hiển thị ở trang xuất bản LandingPage, section chọn hiển thị này không nhất thiết phải là section đầu tiên trong danh sách Setion Tabs.

Ví dụ Section191 thứ tự danh sách section tabs là 2, nhưng bạn đang chọn hiển thị trong builder, vì vậy khi xuất bản trang, sẽ hiển thị nội dung của Section191.

Cách để di chuyển 1 section đang không thuộc Section Tabs vào 1 Section Tabs bất kỳ.

Bước 1: Bấm Lưu lại section đó vào mục Section của tôi.

Bước 2 : Trong Section Tabs, chọn Thêm mới Section- chọn Section từ mục Section của tôi.

Cách để di chuyển 1 section đang thuộc Section Tabs thành 1 nội dung section độc lập trên trang.

Bước 1: ở danh sách section tabs, chọn vào section bạn muốn chuyển.

Bước 2 : Ở section bạn vừa chọn, bấm vào nút Nhân bản Section.