Tên miền

Sử dụng tên miền miễn phí của hệ thống

Truy cập mục Thiết lập -> Thiết lập chung -> Tên miền -> Tên miền miễn phí. Mỗi tài khoản website sẽ được cấp một tên miền miễn phí với đuôi là ladi.site để truy cập kiểm tra giao diện website đã thiết lập.

Sử dụng tên miền riêng

Truy cập mục Thiết lập-> Thiết lập chung -> Tên miền -> Thêm tên miền tùy chỉnh. Cho phép bạn thêm tên miền riêng và bật SSL sử dụng

Điền tên miền vào phần nhập tên miền và bấm nút Sử dụng tên miền

Tên miền đã trỏ thành công về hosting LadiPage sẽ tự động được xác thực và hiển thị nút Bật SSL

Bạn bấm Bật SSL để thêm SSL cho tên miền riêng trang website.

Last updated