Cách tạo app và lấy các thông tin kết nối của Lark Base

Khởi tạo custom app và lấy thông tin app_id, app_secret,

  1. Truy cập Lark Developer và chọn Create Custom App

  1. Nhập Name, Description và Icon cho App sau đó bấm Create để tạo

  1. Tại mục Credentials & Basic Info lưu lại thông tin App ID và App Secret

  1. Truy cập mục Permissions & Scopes để cấp quyền cho App

  2. Tại mục API Scopes / Manage scopes chọn Docs và chọn Scope name: - View, comment, edit and manage Base (bitable:app) - View, comment, and export Base (bitable:app:readonly) sau đó bấm chọn Add in Bulk.

  1. Chọn Confirm and go to create app version để xác nhận và gửi yêu cầu publish app.

  1. Nhập thông tin phiên bản app (App version / Update Notes) và bấm Save để gửi yêu cầu review app. Bấm Submit for release

  1. Truy cập Lark Admin và chọn mục Workplace / App Review để tiến hành duyệt app.

  2. Chọn App cần duyệt và bấm Approve để duyệt app.

Khởi tạo Base và lấy app token

  1. Truy cập Lark Docs và chọn New / Base

Lấy app_token từ đường dẫn tới Base (phần app_token là text từ sau chữ base, đến trước chữ table)

Để có thể đọc ghi được dữ liệu khi kết nối cần cấp quyền Edit cho thành viên trong tổ chức. Bấm Share và chọn People in the organization with the link can edit

Last updated