Links

Lưu data về eSMS

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là eSMS
Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về eSMS, ở phần Form đăng ký, mục Lưu data, bấm Thêm mới , chọn Tạo liên kết ->Loại tài khoản là eSMS
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
API KEY, Secret Key : là key kết nối lấy trong tài khoản eSMS của bạn
Branchname: Nhập chính xác tên Brandname mà bạn đã đăng ký với eSMS ( KHÔNG phải 1 tên tùy ý )
Ấn Thêm tài khoản để Lưu.
*Cách lấy API KEY, Secret Key trong eSMS
Đăng nhập tài khoản eSMS-> Quản lý API
Kết nối thành công sẽ hiển thị Esms ở Tài khoản liên kết

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form-> Form data để tạo cấu hình form
Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết bạn muốn dùng
Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.