11. LadiPage Framework

Bạn có thể sử dụng thêm các code cho vào phần SỰ KIỆN-MÃ TÙY CHỈNH NÂNG CAO của các phần tử để thiết lập thêm tính năng , hiệu ứng cho phần tử đó

Một số nội dung code bạn có thể sử dụng

 • Hiện LightBox IFrame bất kì, ví dụ như google map

  lightbox_iframe(' code iframe muốn sử dụng ');

 • Hiện LightBox Hình ảnh

  lightbox_image('https://w.ladicdn.com/599e5ad132c5e4d618ba0fb7/over-20200608091433.jpg');

 • Hiện LightBox Video theo youtube hoặc link của LadiPage

  lightbox_video('https://www.youtube.com/watch?v=XIOPBQhOjhk', 'youtube');

  lightbox_video('https://s.ladicdn.com/5b8e3a1a8bdb4374b2840137/video-ngan-lam-anh-bia-dep-va-y-nghia-phan-2-20200623034148.mp4', 'direct');

 • Mở một đường dẫn '_blank' = mở trên trang mới; '_top' = mở trên trang hiện tại

  ladi('https://abc.com').open_url('_blank');

  ladi('https://abc.com').open_url('_top');

 • Gửi form data (bằng với việc bấm nút bấm ở Form)

  ladi('FORM123').submit();

 • Cuộn đến section

  ladi('SECTION123').scroll();

 • Sửa giá trị của text, text trên form

  ladi('HEADLINE123').value('LadiPage');

  ladi('PARAGRAPH123').value('LadiPage');

  ladi('FORM_ITEM123').value('Ladipage');

 • Hiện section lên trên cùng trang

  ladi('SECTION123').top();

 • Tạm dừng video

  ladi('VIDEO123').pause();

 • Chạy video

  ladi('VIDEO123').play();

 • Prev gallery, carousel

  ladi('GALLERY123').prev();

  ladi('CAROUSEL123').prev();

 • Next gallery, carousel

  ladi('GALLERY123').next();

  ladi('CAROUSEL123').next();

 • Ẩn phần tử

  ladi('BUTTON123').hide();

 • Hiện phần tử

  ladi('BOX123').show();

 • Quay spin lucky

  ladi('SPINLUCKY123').start();

 • Thêm lượt spin lucky

  ladi('SPINLUCKY123').add_turn();