Links

LadiPage Framework

Bạn có thể sử dụng thêm các code cho vào phần SỰ KIỆN-MÃ TÙY CHỈNH NÂNG CAO của các phần tử để thiết lập thêm tính năng , hiệu ứng cho phần tử đó
Một số nội dung code bạn có thể sử dụng
 • Hiện LightBox IFrame bất kì, ví dụ như google map
  lightbox_iframe(' code iframe muốn sử dụng ');
 • Hiện LightBox Hình ảnh
 • Hiện LightBox Video theo youtube hoặc link của LadiPage
  lightbox_video('https://www.youtube.com/watch?v=XIOPBQhOjhk', 'youtube');
 • Mở một đường dẫn '_blank' = mở trên trang mới; '_top' = mở trên trang hiện tại
 • Gửi form data (bằng với việc bấm nút bấm ở Form)
  ladi('FORM123').submit();
 • Cuộn đến section
  ladi('SECTION123').scroll();
 • Sửa giá trị của text, text trên form
  ladi('HEADLINE123').value('LadiPage');
  ladi('PARAGRAPH123').value('LadiPage');
  ladi('FORM_ITEM123').value('Ladipage');
 • Hiện section lên trên cùng trang
  ladi('SECTION123').top();
 • Tạm dừng video
  ladi('VIDEO123').pause();
 • Chạy video
  ladi('VIDEO123').play();
 • Prev gallery, carousel
  ladi('GALLERY123').prev();
  ladi('CAROUSEL123').prev();
 • Next gallery, carousel
  ladi('GALLERY123').next();
  ladi('CAROUSEL123').next();
 • Ẩn phần tử
  ladi('BUTTON123').hide();
 • Hiện phần tử
  ladi('BOX123').show();
 • Quay spin lucky
  ladi('SPINLUCKY123').start();
 • Thêm lượt spin lucky
  ladi('SPINLUCKY123').add_turn();