Links

Place Autocomplete

Tính năng này cho phép bạn tìm kiếm phần địa chỉ thực tế và tự động điền vào trường địa chỉ trên form đăng ký của bạn
Bước 1 : Tích hợp Google Place Autocomplete
Cách 1 Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Place Autocomplete
Cách 2 : Bạn vào phần Thêm mới -> Ứng dụng --> Place Autocomplete

Bước 2: Tạo cấu hình Place Autocomplete

Bấm tạo cấu hình Place Autocomplete bằng cách nhập các thông tin
Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
API KEY : bạn tạo trên tài khoản google
*Cách tạo API KEY của Place Autocomplete
  • Truy cập vào link đăng ký API Key Google Map
  • Nhấn tạo 1 Project mới, sau đó điền đầy đủ các thông tin theo các bước mà popup hiện lên
  • Nhấn tạo 1 API Key: Sau khi tạo xong 1 project mới bạn hãy chọn dự án mới tạo. vd: mình đã tạo dự án “My Project”
Bước 3: Hiển thị Google Place trên các form đăng ký của bạn
Tại mục Ứng dụng --> Place Autocomplete, bạn bật sử dụng ứng dụng và chọn cấu hình Place autocomplete mới tạo
Sau khi tích hợp thành công , trên trường địa chỉ của form sẽ hiển thị như ảnh
  1. 1.
    Phần địa chỉ gợi ý sẽ chỉ được điền vào trường Địa chỉ của form, không tự động điền vào trường dữ liệu tỉnh/thành, quận/huyện,phường/xã của form
  2. 2.
    Số lượt sử dụng của key google place autocomplete bị giới hạn, nên bạn phải request với google để tăng số lượt sử dụng theo hướng dẫn http://ldp.to/1mQIB