7. Tạm ngừng Landing Page

Khi bạn tạm ngừng Landing Page đang xuất bản, thì khi khách hàng truy cập vào đường dẫn của landing page sẽ ở trạng thái 404. Nội dung trang Landing Page vẫn được giữ trong tài khoản và bạn có thể xuất bản lại trang với tên miền riêng hoặc tên miền mặc định của LadiPage bất cứ lúc nào. Để tạm ngừng trang bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Last updated