Tạo và sửa bài viết

Tạo mới bài viết

Truy cập mục Blog & Newsletter-> Bài viết -> Danh sách bài viết

Sửa bài viết đã tạo

Bạn có 2 cách để sửa 1 bài viết đã tạo

Cách 1 : Bấm vào tên bài viết ở phần danh sách bài viết

Cách 2 : Bấm vào dấu ... ở bên tay phải phần danh sách, chọn mục Chỉnh sửa

Lưu nháp bài viết/ Chuyển sang bản nháp

  1. Lưu nháp :trong trường hợp bạn muốn tạo nội dung bài viết nhưng chưa muốn xuất bản, bạn có thể sử dụng tính năng Lưu nháp

Tính năng này hoạt động khi bài viết của bạn ít nhất phải có nội dung ở mục Tiêu đề bài viết

  1. Chuyển sang bản nháp : trong trường hợp bài viết của bạn đã xuất bản, nhưng bạn không muốn công khai bài viết đó nữa, bạn sẽ sử dụng tính năng Chuyển sang bản nháp

Xem trước bài viết

Tính năng cho phép bạn xem trước phần hiển thị nội dung trang của bạn

Trường hợp trang của bạn đã được xuất bản thì bạn sẽ xem trước với tên miền riêng Trường hợp trang của bạn đang ở dạng bản nháp thì bạn sẽ xem trước với tên miền preview

Các định nghĩa ở mục TỔNG QUAN của bài viết

  1. Ngày đăng : cho phép thiết lập thời gian cụ thể bài viết được công khai trên trang blog của bạn. Ví dụ hôm nay đang là 1/1/2023 nhưng bạn chọn ngày đăng là 2/1/2023 thì phải ngày 2/1/2023 trang của bạn mới được công khai trên blog

  2. Dành cho người đăng ký : khi bật tính năng này. bạn sẽ yêu cầu người dùng có phải nhập email trước khi đọc bài viết

Nếu Bài viết-> Dành cho người đăng ký Bật, nhưng mục Cài đặt-> Newsletter -> Chức năng Newsletter Tắt, thì các bài viết đó sẽ bị ẩn đi trên giao diện blog

  1. Đặt làm bài viết nổi bật : cho phép đánh dấu bài viết nổi bật để có thể hiện ở block Bài viết nổi bật trên giao diện blog

  2. Ghim bài viết : cho phép Ghim bài viết để có thể hiện ở block Bài viết GHIM trên giao diện blog

  3. Cho phép bình luận : cho phép bật tắt phần hiển thị ô nhập bình luận trên bài viết của bạn

Nút Bật cho phép bình luận của bài viết chỉ có tác dụng, nếu mục Cài đặt -> Bình luận bài viết ở trạng thái Bật