1. Hiệu ứng hiển thị

Để tạo hiệu ứng cho phần tử, bạn vào phần thiết lập--> Hiệu ứng--> Hiệu ứng hiển thị và chọn loại hiệu ứng phù hợp. Khi bạn chọn hiệu ứng thì phần tử sẽ có hiệu ứng tương ứng demo.

Sau khi chọn kiểu hiệu ứng, bạn sẽ thiết lập thời gian chờ, thời gian chạy hoặc chế độ lặp lại cho phần tử.

Thời gian chờ: thời gian chờ khi di chuyển đến phần tử trước khi hiển thị hiệu ứng, tối thiểu bằng 0. Thời gian chạy: thời gian chạy cho 1 lần hiệu ứng, tối thiểu bằng 1. Lặp lại: chọn lặp lại nếu bạn muốn hiệu ứng chạy liên tục.

Lưu ý:

  • Hiệu ứng hiển thị sẽ bắt đầu chạy khi khách hàng kéo chuột tới phần tử cài đặt Hiệu ứng hiển thị.

  • Nếu bạn không chọn Lặp lại, thì hiệu ứng sẽ chỉ hiển thị 1 lần duy nhất.

  • Trên cùng 1 landing page, bạn không nên sử dụng quá nhiều kiểu hiệu ứng hiển thị khác nhau, và không nên tất cả các phần tử đều cài đặt hiệu ứng hiển thị.