Các thiết lập cho LandingPage
Hiệu ứng hiển thị
Phần hiệu ứng áp dụng được cho: Ảnh, chữ, section, nhóm phần tử. Để chọn hiệu ứng cho mỗi phần tử bạn chỉ cần chọn Thuộc tính và chọn Hiệu ứng:
Thời gian chờ: thời gian chờ khi di chuyển đến phần tử trước khi hiển thị hiệu ứng, tối thiểu bằng 0. Thời gian chạy: thời gian chạy cho 1 lần hiệu ứng, tối thiểu bằng 1. Lặp lại: chọn lặp lại nếu bạn muốn hiệu ứng chạy liên tục.
Copy link