4. Người đăng ký

Truy cập mục Blog & Newsletter -> Người đăng ký để quản lý danh sách các subscribers trang blog của bạn

Người đăng ký có thê đến từ 2 nguồn : khách hàng đăng ký từ trang blog của bạn hoặc bạn thêm bằng tay vào phần quản lý danh sách người đăng ký

Thêm thủ công người đăng ký

Nhập thông tin email và tích chọn/ không tích chọn gửi thư chào mừng và bấm Thêm để lưu lại thông tin thao tác

Thêm 1 loạt danh sách người đăng ký

Bấm nút Nhập/Xuất dữ liệu, chọn mục Nhập dữ liệu để thêm 1 loạt danh sách người đăng ký

Bấm Chọn File để tải file dữ liệu người đăng ký lên phần danh sách

Để gửi được thư chào mừng, yêu cầu mục Cài đặt -> Newsletter -> Chức năng Newsletter phải ở trạng thái BẬT

Xuất file danh sách người đăng ký

Bấm nút Nhập/Xuất dữ liệu, chọn mục Xuất dữ liệu để thêm 1 loạt danh sách người đăng ký

Hệ thống sẽ tự động xuất toàn bộ danh sách người đăng ký thành 1 file về máy tính

Các trạng thái của Người đăng ký

Trạng thái

Đã đăng ký : người đăng ký sẽ nhận được email thông báo về bài viết mới

Hủy đăng ký : người đăng ký sẽ KHÔNG nhận được email thông báo về bài viết mới

Loại

Đã xác thực : email đã xác thực sẽ nhận được email thông báo về bài viết mới

Chưa xác thực : email chưa xác thực sẽ KHÔNG nhận được email thông báo về bài viết mới

Điều kiện để người đăng ký nhận được email thông báo là trạng thái Đã đăng ký và Loại Đã xác thực