Mã chuyển đổi

Mã chuyển đổi cho phép bạn theo dõi đo lường các sự kiện trên trang blog của bạn , quản lý và phân tích hiệu suất để tối ưu hóa

  1. Mã chuyển đổi

Truy cập mục Blog & Newsletter-> Cài đặt->Mã chuyển đổi

  1. Mã Javascrips/ CSS

Bạn cũng có thể cài đặt mã java/css ( ví dụ code tracking, code livechat...)theo mong muốn của mình bằng cách truy cập mục Blog & Newsletter-> Cài đặt->Mã chuyển đổi -> Mã Javascrips/ CSS

Hiện tại chỉ có đo lường lượng Pageview cho trang bài viết chưa có phần cài đặt các thông số đo lường sự kiện cho trang bài viết

Hướng dẫn cách lấy các ID tracking của các nền tảng quảng cáo

pageHướng dẫn chèn Facebook Pixel trên LadiPagepageHướng dẫn lấy mã Google Analytics 4pageHướng dẫn cài đặt mã Google Ads trên LadiPagepageHướng dẫn gắn mã Google Tag Manager trên LadiPagepageHướng dẫn cài đặt Tiktok pixel