Hướng dẫn gắn mã Google Tag Manager trên LadiPage

*Google Tag là tính năng nâng cao, không khuyến khích người dùng cơ bản sử dụng.

Các lưu ý khi sử dụng Google Tag trên LadiPage:

Chỉ nhập duy nhất Google Tag Manager ID trên thiết lập toàn trang, ngoài ra không sử dụng các mã theo dõi sự kiện có sẵn trên LadiPage.

Trong phần đo lường các sự kiện nhấp chuột, không nhập Tên sự kiện FB/GA (vì LadiPage cấu hình sẵn phần này để đẩy thông tin về Faceboook và Google Analytics (chỉ sử dụng khi bạn gắn mã theo dõi FB hoặc GA).

Để đo lường sự kiện hoàn thành form đăng ký, bạn cần sử dụng trang cảm ơn khác

Nếu bạn muốn sử dụng chung các mã theo dõi chuyển đổi cho nhiều trang Landing Page thì có thể tham khảo thêm tính năng Global Tracking của LadiPage.