Sự kiện mở popup
Sự kiện mở popup thường được ứng dụng khi click vào một nút bấm, hoặc click vào một đầu mục để hiển thị ra popup có thông tin chi tiết hơn. Ví dụ:
Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Kiểm tra số hiệu Popup cần liên kết tại mục Popup. Bước 2: Chọn thiết lập của nút bấm, chọn mục Sự kiện, chọn chọn Hành động Nhấp chuột , chọn số hiệu Popup đã kiểm tra ở bước 1.
Copy link