Vô hiệu hoặc phân quyền tài khoản cho thành viên

Sau khi đã Thêm thành viên mới, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa quyền tài khoản của thành viên đó hoặc vô hiệu quyền của thành viên đó tại đây:

Sau khi vô hiệu hóa quyền cho thành viên, các tài nguyên (landing page, cấu hình form, tag, tên miền...) mà thành viên đó đã tạo sẽ không mất mà vẫn sẽ tồn tài trên tài khoản Owner.

Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.

Last updated