Collection list

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 danh sách thông tin , phù hợp với việc làm nội dung liên quan đến : Phản hồi của khách hàng, danh sách tính năng sản phẩm...

1. Chọn liên kết được với giá trị của dataset trong Collection, chỉ áp dụng cho các phần tử là Text( Tiêu đề, Đoạn Văn ) và Hình ảnh

2. Ở Collection,bạn cài đặt chọn Collection muốn hiển thị trước ,rồi mới thao tác Liên kết giá trị cho các phần tử Text và Hình Ảnh.