Trạng thái Website

Cho phép bạn công khai trang website , khách hàng truy cập tên miền website sẽ xem được nội dung trang của bạn . Hoặc bạn cũng thể đưa về trạng thái Chưa công khai, khách hàng sẽ không truy cập được trang của bạn nũa

Truy cập mục Thiết lập -> Thiết lập chung -> Trạng thái Website

Last updated