Tên website , favicon

Truy cập mục Thiế lập -> Thiết lập chung, để thiết lập nội dung của Tên Website (Tiêu đề trang), Favicon của trang website

Tên Webiste ( Tiêu đề trang) : là phần tên hiển thị ở danh sách các website của bạn, cũng chính là Tiêu đề của trang web của bạn khi khách hàng truy cập trạng

Nhập tên website theo như tên bạn mong muốn và bấm nút Cập nhật để lưu lại thao tác

Favicon : là icon sẽ hiển thị ở trình duyệt khi khách hàng truy cập trạng

Bấm vào icon tải favicon để tải favicon lên phần thiết lập

Last updated