3. Hiệu ứng Animated

Để hiểu hơn về hiệu ứng Animated, bạn có thể tham khảo demo của các kiểu hiệu ứng Animated tại đây: https://ladipage.vn/animated-headlines.

Để cài đặt hiệu ứng Animated, bạn thực hiện các bước sau:

  • Bôi đen phần chữ muốn làm hiệu ứng.

  • Chọn phần Hiệu ứng và chọn hiệu ứng mong muốn ở danh sách.

  • Chữ hiển thị: nhập các nội dung muốn hiển thị mỗi lần thay đổi hiệu ứng (như ví dụ ở trên). Mỗi nội dung là một dòng.

  • Sau khi tùy chỉnh, phần chữ lựa chọn hiện màu ghi mờ là thành công.

Lưu ý:

Bạn có thể thiết lập hiệu ứng Animated cho tiêu đề/tiêu đề trong nút bấm. Nội dung cài đặt hiệu ứng Animated không nên để quá dài.