1. Nhúng video từ Facebook

Bước 1: Lấy mã iFrame của video bạn cần nhúng:

Bước 2: Dán mã iFrame vào tính năng Thêm mới- Phần tử - Mã HTML.

Tại thanh công cụ nhanh.

Hoặc bạn vào phần thêm mới--> phần tử--> Mã html.

Trang chỉnh sửa sẽ không sẽ không hiển thị nội dung của mã nhúng HTML, bạn xuất bản hoặc xem trước trang để thấy hiển thị của HTML thêm vào.

Tips: Thay width=100% height=100% nếu bạn muốn khung video fanpage hiển thị theo khung HTML bạn đã kéo ban đầu.

Last updated