Nhúng video từ Facebook

Bước 1: Lấy mã iFrame của video bạn cần nhúng:

Bước 2: Dán mã iFrame vào tính năng Mã HTML

Bấm Cập nhật và Xuất bản trang để lưu thay đổi.

Tips: Thay width=100% height=100% nếu bạn muốn khung maps hiển thị theo khung HTML bạn đã kéo ban đầu.