Nhúng video từ Facebook
Bước 1: Lấy mã iFrame của video bạn cần nhúng:
Bước 2: Dán mã iFrame vào tính năng Mã HTML
Bấm Cập nhật và Xuất bản trang để lưu thay đổi.
Tips: Thay width=100% height=100% nếu bạn muốn khung maps hiển thị theo khung HTML bạn đã kéo ban đầu.
Copy link