Lưu data về Lark Base

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết. Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Lark Base

Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về Lark Base, ở phần Form đăng ký --> mục Lưu data--> bấm Thêm mới ---> chọn Tạo liên kết ->Loại tài khoản là Lark Base

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

App ID, App Secret. là các thông tin kết nối láy trong tài khoản Larkbase

Ấn Thêm tài khoản để Lưu.

*Cách lấy các thông tin kết nối bên Lark Base

Cách tạo app và lấy các thông tin kết nối của Lark Base

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form.

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form. Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết bạn muốn dùng

Kết nối các thông tin:

Nhập thông tin App Token lấy trong tài khoản Larkbase và bấm Kết nối

Chọn Table (Bảng dữ liệu) muốn dữ liệu đồng bộ sang bên Lark Base

  • Tên lưu trữ: là tên gợi nhắc cho cấu hình form này.

  • Table: Bạn chọn bảng tính bạn muốn lưu trữ dữ liệu về bên Lark Base

Bạn cần tạo sẵn các Table ( Bảng dữ liệu) từ bên Lark Base , trong mục Cấu hình Form sẽ không có phần tạo Table mới

  • Đồng bộ các trường thông tin:

Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bạn cần lấy Tên Lấy Dữ Liệu của các trường của LadiPage như bên dưới:

Bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên Lark Base

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":

Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Khi cấu hình lưu trữ dữ liệu về Lark Base, bạn muốn lấy các thông số của URL : URL truy cập, các thông số UTM tracking- utm source, utm medium..., bạn cần tạo các tạo các trường đó ở mục liên kết trường dữ liệu ở form LadiPage và Lark Base ở mục Cấu hình form

Last updated