Các thiết lập cho LandingPage
Tooltip
Tooltip là một chú thích xuất hiện khi rê chuột lên 1 đối tượng nào đó như văn bản, hình ảnh, liên kết và các phần tử giao diện khác(không áp dụng đối tượng là Group)
Để thiết lập Tooltip,bạn vào phần Thuộc tính, chọn Nâng cao
Bạn thiết lập các nội dung liên quan đến Chữ hiển thị ( nội dung khi di chuột vào phần tử ); màu nền , vị trí hiển thị và kích cỡ của tooltip bạn muốn sử dụng
Copy link