4. Tooltip

Tooltip là một chú thích xuất hiện khi rê chuột lên 1 đối tượng nào đó như văn bản, hình ảnh và các phần tử khác (không áp dụng đối tượng là Group).

Để thiết lập Tooltip, bạn vào phần Thiết lập --> chọn Nâng cao --> Tooltip --> điền Chữ hiển thị.

Bạn thiết lập các nội dung liên quan đến Chữ hiển thị (nội dung khi di chuột vào phần tử); màu nền, vị trí hiển thị và kích cỡ của tooltip bạn muốn sử dụng.