2. Assets

Khi bạn thiết kế Landing Page, thiết kế được các nội dung ưng ý và có nhu cầu sử dụng ở nhiều Landing Page khác nhau, thì bạn có thể thiết kế và lưu nội dung đó ở phần Asset (ngoại trừ phần POPUP, SECTION thì được lưu riêng ở phần popup của tôi, section của tôi).