Viền & bo góc cho ảnh

Phần này cho phép bạn có thể bo viền, thêm và thay đổi màu viền cho phần tử. Bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn phần Viền & Bo góc

  2. Chọn kiểu viền và màu viền

  3. Thay đổi thông số Kích thước góc, Bo góc tất cả hoặc từng vị trí góc