10. Lịch sử hoạt động

Phần lịch sử hoạt động ghi lại các thao tác của bạn (nếu bạn dùng gói cho cá nhân) và thành viên trong team (nếu bạn sử dụng gói có tính năng phân quyền cho đội nhóm). Xem lịch sử hoạt động tại Cài đặt --> Lịch sử hoạt động.

Bạn có thể lọc tìm kiếm lịch sử hoạt động theo Thời gian, Đối tượng và Thành viên.

Lưu ý:

  • Thời gian lưu trữ lịch sử hoạt động của tài khoản là 30 ngày.

  • Tài khoản LadiPage starter (gói miễn phí) và tài khoản hết hạn không xem được lịch sử hoạt động.

Last updated