Links

Thiết lập công thức

Phần này cho phép bạn nối nhiều dữ liệu với nhau (text hoặc số) hoặc cộng/trừ/nhân/chia các dữ liệu dạng số thành 1 giá trị cụ thể
Bạn truy cập mục Thiết lập của phần tử -> Nâng Cao -> Thiết lập công thức, chọn trạng thái là Bật để kích hoạt sử dụng
Ví dụ về việc sử dụng thiết lập công thức
Ví dụ phần ghép các chứ với nhau
Ví dụ về công thức cộng số
Các lưu ý về việc thiết lập công thức
  • Trường hợp bạn muốn các giá trị là nối tiếp nhau, có dấu cách thì trong công thức bạn sử dụng thêm kí tự : " ...." ( dấu ... bạn có thể thay thế tùy ý ) , ví dụ bạn muốn giá trị của text sau khi ghép hiển thị là Ladi_Page thì công thức bạn thao tác
    {{FORM_ITEM9}} + "_ " + {{FORM_ITEM10}}
  • Trường hợp bạn muốn thêm trường dữ liệu form tỉnh thành. quận huyện, phường xã thì bạn phải lấy lần lượt các giá trị tỉnh , thành, quận huyện, phường xã, ví dụ về việc tạo công thức cho phần trường tỉnh thành ( quận/huyện- phường/xã thay đổi giá trị state trong công thức thành district/ ward tương ứng)
  • {{FORM_ITEM1.state}} : lấy giá trị là mã tỉnh thành
    {{FORM_ITEM1.state.value}} : lấy giá trị là mã tỉnh thành
    {{FORM_ITEM1.state.label}} : lấy giá trị tên tỉnh
  • Trường hợp bạn muốn cộng các giá trị số lại với nhau ví dụ form item 1 và form item 2 thì bạn thiết lập ({{FORM_ITEM1}}+{{FORM_ITEM2}}
Lưu ý : các giá trị FORM_ITEM1 bạn phải thay thế tương ứng với giá trị thực tế trên form của bạn . Cách lấy giá trị FORM_ITEM bạn lấy như ảnh mẫu hướng dẫn