9. Gắn các phần mềm livechat

Để cài mã các chương trình livechat, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Lấy mã javascript của ứng dụng chat bạn muốn cài.

Cách lấy mã javascript của một số ứng dụng miễn phí hay dùng:

  • Zendesk chat:

  • Tawk.to:

Bước 2: Dán mã vừa copy vào trước thẻ </body> trong phần thiết lập trang.

Lưu ý:

Phần hiển thị nội dung/hình ảnh của livechat và vị trí livechat này sẽ phụ thuộc vào cài đặt trong admin livechat bạn đang sử dụng. LadiPage sẽ chỉ hiện thị lại theo các cài đặt của livechat.