Lên trên - Xuống dưới

Khi một thiết kế của bạn có nhiều phần tử chèn lên nhau, bạn cần sử dụng tính năng "Lên trên" hoặc "Xuống dưới" để định vị vị trí của phần tử. Xem ví dụ dưới đây khi bạn có 2 phần tử: Ảnh và Hình hộp, và bạn muốn ảnh nằm lên trên hình hộp:

Ví dụ chữ bị ẩn sau hình ảnh, bạn bấm chọn vào chữ rồi sử dụng lên trên để chữ được lên trên hình ảnh.