Các thiết lập cho LandingPage
Sự kiện Collapse
Sự kiện Collapse là tính năng hữu ích giúp bạn ẩn và hiển thị 1 nội dung trên trang, giúp người dùng có thể chủ động mở rộng/ẩn nội dung để xem , tiết kiệm không gian hiển thị
Lưu ý khi thiết kế phần tử với Sự kiện Collapse:
Phần sự kiện áp dụng tối ưu nhất cho việc hiển thị nội dung Trên/Dưới, ví dụ Tiêu đề ( có sự kiện Collapse-đến Nội Dung nằm ở dưới Tiêu đề )
Ví dụ về hiển thị Collapse
Copy link