Cài đặt file robots.txt

Cho phép thay đổi nội dung file robots.txt cho trang blog của bạn

Truy cập mục Blog & Newsletter-> Cài đặt->Cài đặt file robots.txt