Các trạng thái của bài viết

Công khai

 1. Định nghĩa : Công khai là mục hiển thị các bài viết đã được xuất bản, đang hiển thị trên trang nội dung của bạn

 2. Các thao tác thực hiện với bài viết công khai

 • Thao tác với 1 bài viết : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bài viết, rồi thực hiện thao tác tương ứng

 • Thao tác với nhiều bài viết : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bài viết phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Bản nháp

 1. Định nghĩa :Bản nháp là mục hiển thị các bài viết chưa xuất bản, chưa hoàn thiện phần tạo nội dung. Các bản viết nháp chỉ hiển thị trong phần quản lý danh sách bài viết, không hiển thị được trên trang nội dung

 2. Các thao tác với bài viết bản nháp

 • Thao tác với 1 bài viết : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bài viết, rồi thực hiện thao tác tương ứng

 • Thao tác với nhiều bài viết : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bài viết phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Ghim

 1. Định nghĩa : Ghim là mục hiển thị các bài viết đã được thực hiện bởi thao tác Ghim bài viết, không phân biệt bài viết công khai hay bản nháp. Các bài viết được xuất bản và được tích chọn là bài viêt Ghim, sẽ được hiển thị ở mục Ghim trên giao diện xuất bản ( trong trường hợp bạn bật hiển thị bài viết ghim ở mục Giao diện )

 1. Các thao tác tác với bài viết Ghim

 • Thao tác với 1 bài viết : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bài viết, rồi thực hiện thao tác tương ứng

 • Thao tác với nhiều bài viết : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bài viết phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Bài viết nổi bật

 1. Định nghĩa :là bài viết được tích chọn là bài viết nổi bật.

Các bài viết được xuất bản và được tích chọn là bài viết nổi bật , sẽ được hiển thị ở mục bài viết nổi bật trên giao diện xuất bản ( trong trường hợp bạn bật hiển thị bài viết Nổi bật ở mục Giao diện )

Mục bài viết nổi bật trên giao diện, sẽ hiển thị ngẫu nhiên 1 bài viết , không phải hiển thị đầy đủ danh sách bài viết nổi bật

Thùng rác

 1. Định nghĩa : là nơi chứa các bài viết ở trạng thái bị xóa

 2. Các thao tác với mục Thùng rác

 • Thao tác với 1 bài viết : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bài viết, rồi thực hiện thao tác tương ứng

 • Thao tác với nhiều bài viết : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bài viết phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Tất cả

 1. Định nghĩa : hiển thị toàn bộ danh sách các bài viết của bạn, không phân biệt trạng thái ( trừ trạng thái xóa )

Ở phần danh sách Tất cả, công khai, bản nháp, Ghim ,các bài viết sẽ hiển thị theo thứ tự như sau : Bài viết nổi bật và Ghim sẽ hiển thị phía trên cùng của danh sách, tiếp theo là Bài viết nổi bật, rồi đến bài viết Ghim, cuối cùng là các bài viết thông thường không có ghim, không có nổi bật ( theo ngày cập nhật mới nhất sẽ lên trên)