4. Dữ liệu backup Data Landing Page

Để xem lại những dữ liệu data thu thập được từ form đăng ký của Landing Page, bạn có thể xem tại phần dữ liệu backup mà LadiPage lưu trữ theo từng ngày.

Bạn có thể xem dữ liệu trong 07 ngày gần nhất. Chọn ngày muốn xem và hệ thống sẽ tải xuống cho bạn file excel dữ liệu của ngày đó.

Ghi chú: Khi bạn sử dụng gói có tính năng Phân quyền, bạn sẽ xem được lịch sử thành viên thao tác tải file backup trong phần Lịch sử hoạt động (Thanh công cụ bên tay trái).

Lưu ý:

  • Trong trường hợp phần Form trên trang landing page của bạn, được cấu hình lưu trữ về các kênh Google Form hoặc API nhưng không tích chọn gửi qua LadiPage thì sẽ không có dữ liệu trong phần backup dữ liệu.

  • Bạn có thể xem dữ liệu trong 07 ngày gần nhất, nếu quá 07 ngày sẽ không thể lấy được dữ liệu backup.

  • Tài khoản LadiPage Starter (Gói miễn phí) và tài khoản LadiPage trả phí hết hạn không hỗ trợ tải backup data.

  • Bạn có thể tải backup data theo từng landing page và từng ngày, không hỗ trợ tải backup đồng thời nhiều landing page hoặc đồng thời nhiều ngày của một landing page.

  • Thành viên được phân quyền là editor (không phải teamleader) và viewer không có quyền tải backup data.

Last updated