Trang cảm ơn - Popup cảm ơn mặc định

Popup cảm ơn mặc định là popup mà LadiPage cài đặt sẵn cho mỗi form. Bạn có thể thay đổi nội dung của Lời nhắn, nhưng không thể thay đổi thiết kế của Popup cảm ơn mặc định:

Nếu bạn tạo nhóm form với các phần tử khác, bạn bấm chuột trái 2-3 lần để chọn đúng form đăng ký nhé.

Sau khi hoàn thành điền form, thông báo hiện ra như dưới đây:

Bấm OK khách hàng sẽ quay trở lại màn hình trang landing page của bạn.

Last updated