Thông số trỏ tên miền riêng về Hosting LadiPage Website Builder

Thông số trỏ tên miền riêng về Hosting LadiPage Website Builder

Trong trường hợp bạn sử dung gói trả phí của Website Builder, bạn có thể thêm 1 tên miền riêng để khách hàng truy cập trang webiste

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của LadiPage.

Trỏ tên miền chính:

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage:

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): webdns.ladipage.com

Host record: @ Type (Loại): URL Redirect Value (Giá trị): http://www.tenmiencuaban.com Lưu ý: Thay tenmiencuaban.com thành tên miền bạn đang cấu hình.

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là .tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: blog Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): webdns.ladipage.com

Last updated