Tổng quan

Truy cập mục Website Builder -> Tổng quan để thiết lập các nội dung cho website của bạn

Thiết lập các nội dung của Website

Cho phép bạn thiết lập các nội dung của favicon, tên miền, bấm công khai/hủy công khai website của bạn

  1. Tải lên favicon

Bấm vào biểu tượng tải favicon để thay đổi ảnh theo mong muốn của bạn

  1. Cài đặt tên miền

Cho phép bạn thiết lập thêm tên miền riêng ( trong trường hợp gói website của bạn cho phép )

Thông số trỏ tên miền riêng về Hosting LadiPage Website Builder

Điền tên miền vào phần nhập tên miền và bấm nút Sử dụng tên miền

Tên miền đã trỏ thành công về hosting LadiPage sẽ tự động được xác thực và hiển thị nút Bật SSL

Bạn bấm Bật SSL để thêm SSL cho tên miền riêng trang website.

  1. Công khai website : cho phép bạn công khai trang website , khách hàng truy cập tên miền website sẽ xem được nội dung trang của bạn

Trong trường hợp bạn đã thiết lập hoàn thiện thông tin, mục Thiết lập website ở Tổng quan sẽ bị ẩn đi, để chỉnh sửa nội dung vui lòng truy cập mục Thiết lập -> Cài đặt chung

Last updated