Các thiết lập cho LandingPage
Quản lý Media
Phần Quản lý Media dùng để quản lý các nội dung liên quan đến Ảnh, Video trong tài khoản LadiPage của bạn
Bạn có thể vào trực tiếp phần quản lý Media để thêm, xóa ảnh/video và sử dụng cho trang Landing Page của bạn
Copy link