Các thiết lập cho LandingPage
Sự kiện ẩn/hiện phần tử
Là tính năng giúp bạn ẩn các đoạn nội dung, và chỉ hiển thị khi click vào nút bấm tương ứng.
Ví dụ về ẩn hiện phần tử
Copy link