Bình luận

Cho phép quản lý danh sách tất cả các bình luận trên trang blog của bạn

Tất cả

Hiển thị tất cả các bình luận trên tài khoản blog của bạn

Của tôi

Hiển thị các bình luận được phản hồi bởi admin( quản lý của tài khoản blog )

Đã duyệt

Hiển thị các bình luận đã được duyệt ( bao gồm : admin duyệt bình luận của khách hàng bằng tay, admin trả lời lại bình luận của khách hàng hoặc các bình luận của khách hàng tự động được phê duyệt). Bình luận đã duyệt sẽ hiển thị trên giao diện bài viết của bạn trên blog

Đang chờ

Hiển thị các bình luận của khách hàng đang ở trạng thái chờ duyệt. Các bình luận này chưa được hiển thị trên bài viết của bạn. Sau khi bạn Phê duyệt bình luận , bình luận đổi sang trạng thái Đã Duyệt thì mới có thể được hiển thị trên bài viết.

Các thao tác với bình luận:

  • Thao tác với 1 bình luận : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bình luận, rồi thực hiện thao tác tương ứng

  • Thao tác với nhiều bình luận : : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bình luận phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Lưu ý : Nếu xóa đi bình luận cấp 1, thì các bình luận cấp 2 cũng bị xóa trong phần quản lý bình luận và giao diện bài viết

Nếu xóa các bình luận cấp 2 thì chỉ mất đi các bình luận đó